กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2554 / โดย คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2547. - 26 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.

YTN2016 M04 (ไม่ออกList)


เทคโนโลยีชีวภาพ--นโยบายของรัฐ--2547-2554.
เทคโนโลยีชีวภาพ--แง่สังคม.
เทคโนโลยีชีวภาพ--แง่สิ่งแวดล้อม.
เทคโนโลยีชีวภาพ--แง่เศรษฐกิจ.
Biotechnology--Government policy--2004-2011.
Biotechnology--Social aspects.
Biotechnology--Environmental aspects.
Biotechnology--Economic aspects.

660.6 / ค 121 2547