ส. พุ่มสุวรรณ.

กุ้งก้ามกราม / ส. พุ่มสุวรรณ, เขียน ; สถาพร ริยะสุ, ภาพประกอบ ; ผศ.ดร. นิติ ชูเชิด, ทวี วิพุทธานุมาศ และฤทัย จงสฤษดิ์, บรรณาธิการต้นฉบับ. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555. - 49 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. - ชุดเกษตรกรรมลองทำดู : กุ้งก้ามกราม ; เล่มที่ 3. .

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการอ่านและลงมือทำด้วยตนเอง. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

YT2013 M05

9786160409129


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
กุ้งก้ามกราม--การเลี้ยง.
กุ้งก้ามกราม--ผลิตภัณฑ์.
เกษตรกรรม.
Children's literature.
Macrobrachium rosenbergii.

639.6 / ส 11 2555