ความรับผิดชอบต่อสังคม = CSR : Corporate social responsibility / ผู้จัดทำ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร และดร.ประยูร อัครบวร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552. - 105 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม. - ชุดเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management). .

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.

YTN2016 M04 (ไม่ออกList)

9786117145155


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
Social responsibility of business.

658.408 / ค 181 2552