จำรูญ ยาสมุทร, ศ. เกียรติคุณ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพ = Environmental science and quality management / ศ. เกียรติคุณ จำรูญ ยาสมุทร. - เชียงใหม่ : กองทุนเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข, 2555. - 452 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

บทที่ 1 ความสำคัญของการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล -- บทที่ 2 ลักษณะงานและขอบเขตการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข -- บทที่ 3 ประวัติการสุขาภิบาล -- บทที่ 4 ประวัติการสาธารสุขประเทศไทย -- บทที่ 5 มนุษย์นิเวศวิทยา (Human Ecology) -- บทที่ 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) -- บทที่ 7 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) -- บทที่ 8 การควบคุมแมลง และสัตว์นำโรค (Insects and Rodents Control) -- บทที่ 9 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Nosocomial Infection and Environmental Management) -- บทที่ 10 การกำจัดสิ่งขับถ่ายและการจัดการที่เหมาะสม (Excreta Disposal and Quality Management) -- บทที่ 11 สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) -- บทที่ 12 การสุขาภิบาลที่พักอาศัย (Housing Sanitation) -- บทที่ 13 การสุขาภิบาลน้ำนมและผลิตภัณฑ์ (Sanitary control of Milk and Milk Products) -- บทที่ 14 การสุขาภิบาลเมื่อมีภัยพิบัติธรรมชาติ (Sanitation in Natural Disasters) -- บทที่ 15 อาชีวอนามัยกับความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Work Environment) -- บทที่ 16 โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) -- บทที่ 17 การสุขาภิบาลของการขนส่ง (Transport sanitation).

YT2013 M10

9786167669069


นิเวศวิทยา--แง่สิ่งแวดล้อม.
อนามัยสิ่งแวดล้อม.
สาธารณสุข.
สุขาภิบาล.
สิ่งแวดล้อม.
นิเวศวิทยามนุษย์.
น้ำ--สุขาภิบาล.
น้ำเสีย--การบำบัด.
แมลง--การควบคุม.
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล.
อุจจาระ--การจัดการ.
สุขาภิบาลอาหาร.
สุขาภิบาลในบ้านเรือน.
ผลิตภัณฑ์นม--สุขาภิบาล.
ภัยพิบัติ--สุขาภิบาล.
อาชีวอนามัย.
โรคเกิดจากอาชีพ.
การขนส่ง--สุขาภิบาล.
Ecology.
Environmental health.
Public health.
Sanitation.
Human ecology.
Sewage--Purification.
Nosocomial infections.
Food handing.
Sanitation, Household.
Dairy products.
Disasters.
Industrail hygiene.
Occupational diseases.

363.7 / จ 369 2555