ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2556. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : มีภาพประกอบ ; 35 ซม.

YE2013 M04


แก๊สเรือนกระจก.
แก๊สเรือนกระจก--การลดปริมาณ.
พลังงานทดแทน.
Greenhouse gases.
Renewable energy resources.