รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553. - 492 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 29 ซม.

YTN2014 M06 (ไม่ออก List)


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--แง่เศรษฐกิจ--วิจัย.

607.3 / ห 372 2553 วิจัย