หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Science villages : สร้างงาน เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย วทน. / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2556?]. - 119 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

YT2014 M07


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การพัฒนา.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--แง่เศรษฐกิจ.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--นโยบายของรัฐ.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การพัฒนา--นโยบายของรัฐ.
นวัตกรรม--การพัฒนา--นโยบายของรัฐ.

601 / ว 587 2556