โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : คู่มือเอกสารการศึกษา / สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ; คณะกรรมการ, ปิยาณี ตั้งกองทวี... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนัก, [2558]. - 127 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

ชื่อเรื่องจากปกนอก.

YT2015 M05


กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
สิ่งแวดล้อม--การจัดการสิ่งแวดล้อม.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน.
วัตถุอันตราย--มาตรการความปลอดภัย.
สารเคมี--มาตรการความปลอดภัย.
Environment law.
Environment management.
Environmental management--Standards.
Hazardous substances--Safety measures.
Chemicals--Safety measures.

344.046 / ร 925 2558