คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. - กรุงเทพฯ : กรม, [2555]. - 152 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม. - คพ. 08-056 .

YT2015 M07

9786166160133


การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ--คู่มือ.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ--มาตรฐาน.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน.
Government purchasing--Handbooks, manuals, etc.
Government purchasing--Standards.
Environmental management--Standards.
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม.
ผลิตภัณฑ์สีเขียว.
การจัดซื้อ--สิ้นค้า--แง่สิ่งแวดล้อม.
Green marketing.
Green products.

658.408 / ท 614 2555 อ้างอิง