คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / คงศักดิ์ ศรีแก้ว. - กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. - 247 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.

หลักการของระบบการประกันคุณภาพสมัยใหม่ -- คุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและการตรวจสอบทดสอบ -- การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ -- การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ -- ระบบบริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหาร -- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 -- ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000.

YT2014 M09

9789740331094


อุตสาหกรรมอาหาร--การควบคุมคุณภาพ.
อาหาร--มาตรการความปลอดภัย.
การบริหารคุณภาพโดยรวม.
Food industry and trade--Quality control.
Food--Safety measures.
Total quality management.

664.07 / ค 114 2556