รายงานการประชุม เรื่อง การทบทวนทะเบียนรายการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; บรรณาธิการ สิริกุล บรรพพงศ์, ชัชชัย ศิลปสุนทร. - กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2552. - 64 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

YTN2015 M03 (ไม่ออกList)

9789742867843


สาหร่าย--พันธุ์--วิจัย.
สาหร่าย--การใช้ประโยชน์--วิจัย.
สาหร่าย--ชีววิทยา.
แพล่งก์ตอนพืช--การใช้ประโยชน์.
แพลงก์ตอนพืช--ไทย.
สาหร่าย--พันธุ์--ไทย.

579.80720593 / ก 471 2552 รายงาน