โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YE2015 M07


ไวรัสอีโบล่า.
ไวรัสอีโบล่า--การรักษา--วิจัย.
ไวรัสอีโบล่า--ป้องกัน.
ไวรัสอีโบล่า--สุขภาพและอนามัย.
โรคติดต่ออุบัติใหม่.
Ebola virus disease (EVD).
Emerging infectious diseases.