บทคัดย่อจากบทความวารสารไทยด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร เล่มที่ 1 = Abstracts of food and Agro-Industry from Thai periodicals Vol. 1 / จัดทำโดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ; บรรณาธิการ, อัญญาดา ตั้งดวงดี, อุดมลักษณ์ เวียนงาม. - กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2557. - 66 หน้า ; 30 ซม.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและอังกฤษ.

YT2015 M09


วารสารไทย--สาระสังเขป.
วารสารไทย--อาหาร--สาระสังเขป.
วารสารไทย--อุตสาหกรรมการเกษตร--สาระสังเขป.
Thai periodical--Abstracts.
Thai periodical--Food--Abstracts.
Thai periodical--Agricultural industries.

วศ สท 3 2557 ล 1