ทุเรียน : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Durian : Production and Processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YE2015 M08


ทุเรียน.
ทุเรียน--การแปรรูป.
ทุเรียน--การใช้ประโยชน์.
ทุเรียน--การแปรรูป--วิจัยและพัฒนา.
ทุเรียน--ผลิตภัณฑ์.
Durian.
Durian--Processing.
Durian products--Thailand.