รายงานประจำปี 2557 = Annual report 2014 / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557. - 84 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ ; 29 ซม.

YTN2016 M03 (ไม่ออกList)


สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ--รายงานประจำปี--2557.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
Science and technology.