สะตอ (Bitter bean) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YE2015 M12


สะตอ.
สะตอ--วิจัย.
สะตอ--อาหาร.
สะตอ--การแปรรูป--วิจัยและพัฒนา.
สะตอ--สรรพคุณทางยา.
สะตอ--การใช้ประโยชน์.
Bitter bean.