ย่านาง (Yanang) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YE2015 M12


ย่านาง.
ย่านาง--สมุนไพร--สรรพคุณทางยา.
ย่านาง--การแปรรูป--วิจัยและพัฒนา.
ย่านาง--วิจัย.
ย่านาง--ผลิตภัณฑ์.
ย่านาง--การใช้ประโยชน์.
Yanang.