รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2557 = Energy balance of Thailand 2014 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. - กรุงเทพฯ : กรม, 2557. - 62 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ ; 29 ซม.

YT2016 M03

2408-2775


พลังงาน--สถานการณ์--2557.
พลังงานทดแทน--สถานการณ์--2557.
การใช้พลังงาน--สถิติ--ไทย.
Renewable energy resources--Thailand.
Energy consumption--Statistics--Thailand.
Power resources.

333.7917 / พ 453 2557 รายงาน