ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YE2016 M04


ยางธรรมชาติ.
ยางธรรมชาติ--องค์ประกอบ.
ยางธรรมชาติ--คุณสมบัติ.
ยางธรรมชาติ--การปรับปรุงคุณภาพ--วิจัยและพัฒนา.
ยาง--ยางธรรมชาติ.
ยางธรรมชาติ--การแปรรูป.