พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 : กฎ ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้รวบรวมและเรียบเรียง จุมพล ขุนอ่อน... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : กรม, 2549. - 658 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 21 ซม.

YTN2016 M07 (ไม่ออก List)

9749879929


กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
นโยบายสิ่งแวดล้อม.
Environmental law.
Environmental policy.

344.046 / ก 169 2549 กฎหมาย