ศิริธร ศิริอมรพรรณ.

สารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร = Antioxidants in food / Antioxidants in food. ศิริธร ศิริอมรพรรณ. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557. - 256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.

YT2017 M01

9786165382335


สารต้านอนุมูลอิสระ.
อนุมูลอิสระ.
อาหาร.
Antioxidants.
Free redicals (Chemistry).
Free radical reactions.
Food.

541.224 / ศ 455 2557