นิธิยา รัตนาปนนท์.

หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น = Basic principles of food processing / Basic principles of food processing. นิธิยา รัตนาปนนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558. - 154 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.

YT2017 M01

9786165382670


อาหาร--การแปรรูป.
อาหาร--การเก็บและถนอม.
อาหาร--การเก็บและรักษา.
Food conservation.
Food--Preservation.

664.028 / น 614 2558