นิธิยา รัตนาปนนท์.

เคมีอาหาร = Food chemistry / Food chemistry. นิธิยา รัตนาปนนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557. - 487 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.

YT2017 M01

9786165382243


อาหาร--การวิเคราะห์.
อาหาร--องค์ประกอบ.
อาหาร--การเก็บและถนอม.
Food--Analysis.
Food--Composition.
Food conservation.

641.301543 / น 614 2557