ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน.

เทคโนโลยีผักและผลไม้ / ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556. - 266 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.

YT2017 M04

9786165381611


เทคโนโลยีการผลิตอาหาร.
ผัก--การแปรรูป.
ผลไม้--การแปรรูป.
การแปรรูปผลิตผลเกษตร.
ผัก--การเก็บและรักษา.
ผลไม้--การเก็บและรักษา.
อาหาร--การเก็บและรักษา.
อาหารแปรรูป.
Vegetables--Processing.
Fruit--Processing.
Agricultural processing.
Vegetables--Preservation.
Fruit--Preservation.
Food--Preservation.
Processed foods.

664.8 / ป 170 2556