สฤณี อาชวานันทกุล.

ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ / สฤณี อาชวานันทกุล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. - 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

YT2017 M06

9789740206606


ทุนนิยม.
การจัดการธุรกิจ.
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
การพัฒนาแบบยั่งยืน.
ธุรกิจชุมชน.
Capitalism.
Economic history.
Social responsibility of business.
Sustainable development.

330.9593 / ส 358 2553