น้ำแร่ธรรมชาติ (Natural mineral water) : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / Natural mineral water. ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ : น้ำแร่ธรรมชาติ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559. - 20 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

YE2017 M05


Mineral waters.
Mineral waters--Standards.
น้ำแร่.
น้ำแร่--แง่โภชนาการ.
น้ำแร่--แง่อนามัย.
น้ำแร่--มาตรฐาน.
น้ำแร่--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
น้ำแร่--องค์ประกอบ.