การพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่ง : แฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ ; 35 ซม.

YE2017 M07


Charcoal briquettes.
ถ่านอัดแท่ง.
ถ่านอัดแท่ง--กะลามะพร้าว.
ถ่านอัดแท่ง--การผลิต.
ถ่านอัดแท่ง--คุณสมบัติ.
ถ่านอัดแท่ง--เถ้าแกลบ.
ถ่านอัดแท่ง--ซังข้าวโพด
ถ่านอัดแท่ง--วัตถุดิบ.
ถ่านอัดแท่ง--มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.