การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ : การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559. - 27 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

YE2017 M07


Rubber, Natural.
Rubber goods.
ยางธรรมชาติ--คุณสมบัติ.
ยางธรรมชาติ--องค์ประกอบ.
ยางธรรมชาติ--การแปรรูป.
ยางพารา--ผลิตภัณฑ์.
ยางพารา--การใช้ประโยชน์.
ยางพารา--ตลาด.