ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559. - 339 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

YT2017 M11

9786161813703


การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์.
ชื่อตราผลิตภัณฑ์.
เครื่องหมายการค้า.
การจัดการผลิตภัณฑ์.
การตลาด.
Branding (Marketing).
Brand name products.
Trademarks.
Product management.
Marketing.

658.827 / ป 621 2559