กุณฑลี รื่นรมย์.

แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร = Corporate brand success valuation / Corporate brand success valuation. กุณฑลี รื่นรมย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2560. - 216 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.

YT2017 M11

9786164298880


การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์.
ชื่อตราผลิตภัณฑ์.
ภาพลักษณ์องค์การ.
การตลาด.
โฆษณา.
การบริหาร.
Branding (Marketing).
Brand name products.
Corporate image.
Marketing.
Advertising.
Administration.

658.827 / ก 712 2560