ไพล : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Zingiber : production and processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / Zingiber : production and processing. แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง : ไพล : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Zingiber : production and processing). สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YE2017 M09


Zingiber montanum.
ไพล.
ไพล--ผลิตภัณฑ์.
ไพล--วิจัย.
ไพล--สรรพคุณทางยา.
ไพล--การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม.
ไพล--การสกัด.
ไพลจีซาล.