รายงานโครงการถนอมอาหารระยะที่3 พ.ศ.2513 รายงานฉบับที่ 4 / กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์. - พระนคร: กรมวิทยาศาสตร์, 2513. - 106 หน้า: ตาราง; 33 ซม.

YTN2018 M04 (ไม่ออก List)


กรมวิทยาศาสตร์ กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ --หนังสือหายาก.


การถนอมอาหาร.
Food--Preservation.
Rare books.