ลำไย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Longan : products and processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / Longan : products and processing. แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง : ลำไย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Longan : products and processing). สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ ; 35 ซม.

YE2018 M03


Longan.
Longan--Processing.
Longan--Products.
ลำไย.
ลำไย--การแปรรูป.
ลำไยแห้ง.
ลำไย--ผลิตภัณฑ์.
เมล็ดลำไย--การใช้ประโยชน์.
ลำไย--การใช้ประโยชน์.
ลำไย--วิจัยและพัฒนา.