ไก่ไข่ : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Hens : products and processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / Hens : products and processing. แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง : ไก่ไข่ : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Hens : products and processing). สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ ; 35 ซม.

YE2018 M06


ไก่ไข่.
ไก่ไข่--การเลี้ยง.
ไก่ไข่--การเลี้ยงโดยชีววิธี.
ไข่ไก่.
ไข่ไก่--แง่โภชนาการ.
ไข่ไก่--การควบคุมคุณภาพ.
ไข่ไก่--การใช้ประโยชน์.
Eggs.