มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (Tapioca and products) : แฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / Tapioca and products. แฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ : มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (Tapioca and products). สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YEN2018 M07 (ไม่ออก List)


Cassava.
Cassava industry.
Cassava --Marketing.
Cassava processing.
Cassava--Storage.
มันสำปะหลัง.
มันสำปะหลัง--การใช้ประโยชน์.
มันสำปะหลัง--พันธุ์.
มันสำปะหลัง--การปลูก.
มันสำปะหลัง--การเก็บและรักษา.
มันสำปะหลัง--การแปรรูป.
มันสำปะหลัง--ผลิตภัณฑ์.
มันสำปะหลัง--องค์ประกอบ.
มันสำปะหลัง--ผลิตภัณฑ์--มาตรฐาน.
แป้งมันสำปะหลัง--มาตรฐาน.
มันสำปะหลัง--การตลาด.

DSS