มะม่วง : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Mango : products and processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / Mango : products and processing. แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง : มะม่วง : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Mango : products and processing). สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2561. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YE2018 M08


มะม่วง--การแปรรูป.
มะม่วง--ผลิตภัณฑ์.
มะม่วง--มาตรฐาน--ไทย.
มะม่วง--รวมเรื่อง.
Mango--Processing.
Mango--Products.

DSS