การเลือกใช้ปูนซีเมนต์และมาตรฐานการทดสอบ (Cement selection and testing standards) : แฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ แฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ : การเลือกใช้ปูนซีเมนต์และมาตรฐานการทดสอบ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 35 ซม.

YE2018 M11


ปูนซีเมนต์--องค์ประกอบ.
ปูนซีเมนต์--การผลิต.
ปูนซีเมนต์--ประวัติ.
ปูนซีเมนต์--การก่อสร้าง.
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.
Cement--standards.
Cement industries.
Cement composities.
Portland cement.

DSS