ศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2561?]. - 64 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.

รวมโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคดนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

YT2018 M12


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชดำริ.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระอัจริยภาพ--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระอัจริยภาพ--การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ--นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
วิทยาศาสตร์การเกษตร.
นิเวศวิทยา.
ดาราศาสตร์.
ดาวเทียม.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.

923.1593 / ว 587 2561