รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 = Thailand state of pollution report 2017 / Thailand state of pollution report 2017. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. - กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2561. - 67 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม. + ซีดีรอม 1 แผ่น (4¾ นิ้ว)

เลขทะเบียน คพ. 06-066 (PCD No. 06-066). มีซีดีประกอบ 1 แผ่น ; สนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่.

YT2018 M12

9786163164667


กรมควบคุมมลพิษ--รายงานประจำปี.


มลพิษ--รายงาน.
การจัดการสิ่งแวดล้อม.
มลพิษทางน้ำ.
มลพิษทางอากาศ.
มลพิษทางเสียง.
ขยะ--การจัดการ.
Pollution.
Environmental management.
Water--Pollution.
Air--Pollution.
Noise--Pollution.
Refuse and refuse disposal.


ไทย--ภาวะสิ่งแวดล้อม.
Thailand--Environmental conditions.

363.73 / ค 178 2560 รายงาน