ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2558 = Thailand science & Technology indicators 2015 [Electronic resource] / Thailand science & Technology indicators 2015. ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : สวทน., 2559. - 304 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ.

English ebook เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีตัวเล่ม.

YTN2019 M04 (ไม่ออกList)

9786168071014


Patent.
Science indicators.
Electronic books.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีของไทย--ผลงาน--2558.
ผลงานวิจัยดีเด่น.
ดัชนีวิทยาศาสตร์.
สิทธิบัตร.
อนุสิทธิบัตร.
โทรศัพท์.
อินเทอร์เน็ต.