ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2561 = Thailand science & technology indicators 2018 / Thailand science & technology indicators 2018. ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : สวทน., 2561. - 251 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 24 ซม.

มีทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์.

YT2019 M04

9786168071052


Patent.
Patent laws and legislation.
กฎหมายสิทธิบัตร.
สิทธิบัตร.
สิทธิบัตร--การขอจดทะเบียน--สถิติ 2561.
อนุสิทธิบัตร.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
โทรศัพท์.
โทรศัพท์เคลื่อนที่.
อินเทอร์เน็ต.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีของไทย--ผลงาน--2561.
ผลงานวิจัยดีเด่น.
ดัชนีวิทยาศาสตร์.
Internet.
Science indicators.

602 / ค 121 2561