ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561. - 115 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 30 ซม.

YT2019 M04


สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี--ผลงาน--2561.
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี--ผลงานเด่น--2561.


หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีชุมชน.
การพัฒนาชุมชน.
One Tumbon One Product : OTOP.
Community development.

658.514 / ป 483 2561