การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) / ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2562. - 138 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.

YTN2019 M11 (ไม่ออก List)


กรมวิทยาศาสตร์บริการ--ความพอใจของผู้ใช้บริการ--การสำรวจ--2561.
วิจัยเชิงปริมาณ.
แบบสอบถาม.
วิจัยเชิงคุณภาพ.
การสัมภาษณ์เชิงลึก.
Department of Science Service--User Satisfaction--Serveys--2018.
Quantiative research.
Questionnaires.
Qualitative research.
In depth interview.