กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร / กรมวิชาการเกษตร ; เพ็ญจันทร์ สุทธานุกุล, บรรณาธิการ ; วินัย สมประสงค์, ผู้เรียบเรียงข้อมูล. - กรุงเทพฯ : กรม, 2561. - 240 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 30 ซม.

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2561.

YT2019 M09

9786163583598


กล้วย.
กล้วย--ลักษณะทางพฤกษศาสตร์.
กล้วย--การอนุรักษ์.
กล้วย--การใช้ประโยชน์.
พันธุ์พืช.
Bananas.
Plant varieties.
Bananas--Conservation.
Bananas--Utilization.

584.39 / ว 546 2561