Myshlyaeva, Lidiya Vasilema.

Analytical chemistry of silicon / L.V. Myshlyaeva and V.V. Krasnoshchekov ; Translated from Russian by J. Schmorak - N.Y., Wiley; Jerusalem : Israel Program for Scientific Translation, 1974 - viii,228p. : ill. ; 25 cm. - Analytical chemistry of the elements .

Translation of Analiticheskaya Khimiya Kreminya Moskua, 1972


Silicon--Analysis.
Chemistry, Analytic.

546.6836 / MYS