Your search returned 49 results from 50900 records. Subscribe to this search

|
21. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; คณะผู้จัดทำ เสาวณี มุสิแดง...[และคนอื่นๆ].

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เสาวณี มุสิแดง.

Call number: 923.1593 ว 34 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: 923.1593 ว 34 2554] (1). Items available for reference: [Call number: 923.1593 ว 34 2554] (2).

22. แผนกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551-2554) / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 354.406 ส 691 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.406 ส 691 2551] (1).

23. แผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555-2559) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 354.406 ส 691 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.406 ส 691 2555] (1).

24. ศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559.

Call number: 923.1593 ว 587 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2561?]Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ว 587 2561] (1).

25. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2561 = Thailand science & technology indicators 2018 / ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม.

Call number: 602 ค 121 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สวทน., 2561Other title: Thailand science & technology indicators 2018..Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ค 121 2561] (2).

26. ประมวลคำกล่าวคำบรรยายของ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ป 17 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ป 17 2551] (1).

27. รายงานประจำปี 2557 = Annual Report 2014 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Ministry of Science and Technology.

Call number: 606.593 ว 587 2557 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Other title: รายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available Special Status (1).

28. รายงานประจำปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2549]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน] (2).

29. 25 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2546 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2546 รายงาน] (2).

30. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลนำชาวไทยก้าวหน้า พาชาติไทยเจริญรุ่งเรือง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2546 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2545 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2545 รายงาน] (2).

31. ทำเนียบ Techno Mart 2006 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2549 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน Techno Mart 2006 (2549 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ก 27 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2549] (2).

32. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549-2551 / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: 354.4079 ว 34 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2551?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4079 ว 34 2551] (1).

33. งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, 2554 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | Ministry of Science and Technology | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 354.40681 ว 34 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551, 2553Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: 354.40681 ว 34] (1). Items available for reference: [Call number: 354.40681 ว 34] (1).

34. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 658.514 ป 483 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561Availability: Items available for reference: [Call number: 658.514 ป 483 2561] (1).

35. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 305.96026 พ 17 2551 กฎหมาย Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 305.96026 พ 17 2551 กฎหมาย] (3).

36. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ฉบับย่อ / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: 354.4 ว 587 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4 ว 587 2555] (2).

37. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

Call number: 354.406 ว 587 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555?]Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.406 ว 587 2555] (2).

38. CATALOG TECHNOLOGY / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; คณะทำงาน เอกศักดิ์ ฐาปนะดิลก... [และคนอื่นๆ].

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | เอกศักดิ์ ฐาปนะดิลก [คณะทำงาน.].

Call number: 607.1 ส 131 2557 ทำเนียบนาม Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2557Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.1 ส 131 2557 ทำเนียบนาม] (1).

39. ผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: 606 ส 131 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available Special Status (1).

40. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ = e-learning [วีดิทัศน์] /สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานปลัด | โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนดลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC).

Call number: AV CDM 39 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง : [2552?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: AV CDM 39] (1).