Your search returned 387 results from 50931 records. Subscribe to this search

|
101. ศัพท์เทคนิค [TECHNICAL TERMS] / แม็คอินไทร์, เจมส์.

by แม็คอินไทร์, เจมส์.

Call number: 603 ม 71 อ้างอิง Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525Availability: Items available for reference: [Call number: 603 ม 71 อ้างอิง] (1).

102. สาระน่ารู้จากโฮมเพจ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

by กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Call number: วศ 96 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม 2544Availability: Items available for reference: [Call number: วศ 96] (1).

103. OHEC NEWSLETTER [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: สำนักงานคณะการรมการการอุดมศึกษา. Other title: จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.Availability: Items available for loan: BSTI (1).

104. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พัฒนาชาติ สร้างอำนาจรัฐ / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

Call number: 606 ว 34 2527 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2527Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2527 รายงาน] (1).

105. รายงานประจำปี 2557 = Annual Report 2014 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Ministry of Science and Technology.

Call number: 606.593 ว 587 2557 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Other title: รายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available Special Status (1).

106. ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยใน 10 ปี / [จัดโดย] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2547 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 607.593 ท 38 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ท 38 2547] (2).

107. เอกสารประกอบนิทรรศการ การประชุมวิชาการประจำปี 2551 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ "อยู่ดีมีสุขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" / จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by การประชุมวิชาการเรื่อง อยู่ดีมีสุขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : ปทุมธานี) | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 607.34 อ 16 2551/1 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 อ 16 2551/1] (1).

108. สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 และการเเสดงผลงานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : ประเทศไทย ก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) (ครั้งที่ 9 : 2554 : กรุงเทพฯ).

Call number: 607.593 ค 121 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2554Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ค 121 2554] (1).

109. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 600 ว 34 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2542Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 600 ว 34 2542] (2).

110. รายงานประจำปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2549]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน] (2).

111. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 : โครงการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 305.96068 ส 16 2552 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 305.96068 ส 16 2552 รายงาน] (1).

112. รายงานกิจกรรมประจำปี 2538 / กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

by กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท 1 2538 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2538Other title: Annual report 1995..Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available Special Status (1).

113. รายงานประจำปี 2560 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

by กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Bureau of Science and Technology Information.

Call number: วศ สท 1 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561Other title: Annual report 2017 Bureau of Science and Technology Information..Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: วศ สท 1 2560] (1).

114. นิทรรศการและการประชุมตลาดนัดเทคโนโลยี 21-23 เมษายน 2538 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by นิทรรศการและการประชุม ตลาดนัดเทคโนโลยี (2538 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 602.9 น 34 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602.9 น 34 2538] (2).

115. เอกสารแสดงสถานภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐาน / สำนักนโยบายและแผน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. สำนักนโยบายและแผน.

Call number: 601 ว 34 2541 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2541Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 601 ว 34 2541] (3).

116. สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) / [จัดโดย] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 8 : 2552 : กรุงเทพฯ).

Call number: 607.593 ส 17 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ส 17 2552] (3).

117. งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 3 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี / สมชาย วงศ์วิเศษ, บรรณาธิการ.

by สมชาย วงศ์วิเศษ.

Call number: 607 ง 25 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607 ง 25 2551] (2).

118. เอกสารสรุปการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 เรื่องสร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) / โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: 607.593 ว 857 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ว 857 2553] (2).

119. วิทยาศาสตร์พาชาติก้าวไกล / บรรณาธิการ, ครรชิต มาลัยวงศ์.

by ครรชิต มาลัยวงศ์ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Call number: 601 ว 34 2537 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 601 ว 34 2537] (1).

120. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม 10141 หน่วยที่ 1-9 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: มสธ 10141 1-9 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: มสธ 10141 1-9] (1).