Your search returned 3 results from 51058 records. Subscribe to this search

|
1. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2559-2560 = Thailand science & Technology indicators 2016-2017 [Electronic resource] / ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: EB Th 75 ค 121 2560 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สวทน., 2560Other title: Thailand science & Technology indicators 2016-2017..Online access: Click here to access online Availability: No items available

2. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2558 = Thailand science & Technology indicators 2015 [Electronic resource] / ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: EB Th 76 ค 121 2559 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สวทน., 2559Other title: Thailand science & Technology indicators 2015..Online access: Click here to access online Availability: No items available

3. Science for Arts and Crafts วิทยาศาสตร์เพื่อหัตถศิลป์ [Electronic resource] /กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Call number: วศ 198 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพ : กรม, 2562Online access: Click here to access online Availability: No items available