Your search returned 54 results from 51058 records. Subscribe to this search

|
41. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

by มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.3 ห 372 2553 วิจัย Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.3 ห 372 2553 วิจัย] (1).

42. รายงานประจำปี 2557 = Annual Report 2014 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Ministry of Science and Technology.

Call number: 606.593 ว 587 2557 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Other title: รายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available Special Status (1).

43. รายงานประจำปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2549]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน] (2).

44. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลนำชาวไทยก้าวหน้า พาชาติไทยเจริญรุ่งเรือง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2546 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2545 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2545 รายงาน] (2).

45. ทำเนียบ Techno Mart 2006 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2549 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน Techno Mart 2006 (2549 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ก 27 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2549] (2).

46. งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, 2554 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | Ministry of Science and Technology | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 354.40681 ว 34 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551, 2553Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: 354.40681 ว 34] (1). Items available for reference: [Call number: 354.40681 ว 34] (1).

47. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 658.514 ป 483 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561Availability: Items available for reference: [Call number: 658.514 ป 483 2561] (1).

48. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 305.96026 พ 17 2551 กฎหมาย Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 305.96026 พ 17 2551 กฎหมาย] (3).

49. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ฉบับย่อ / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: 354.4 ว 587 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4 ว 587 2555] (2).

50. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

Call number: 354.406 ว 587 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555?]Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.406 ว 587 2555] (2).

51. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ = e-learning [วีดิทัศน์] /สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานปลัด | โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนดลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC).

Call number: AV CDM 39 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง : [2552?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: AV CDM 39] (1).

52. บทเรียนเชิงวัตถุ = learning object : วิทยาศาสตร์โลก (earth science) [วีดิทัศน์] /ผลิตและเผยแพร่โดยโครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานปลัด.

Call number: AV CDM 41 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง : [2552?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: AV CDM 41] (1).

53. รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง 1 / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ส 215 2549 ล 1 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ส 215 2549 ล 1] (3).

54. รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง 2 / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ส 215 2550 ล 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ส 215 2550 ล 2] (2).