Your search returned 2372 results from 51103 records. Subscribe to this search

|
1. จดหมายข่าวสิ่งแวดล้อม [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซอยประชาสัมพันธ์ 4 ถ.พระราม 6 กทม. 10400 โท่ร. 278-5467 Availability: Items available for loan: BSTI (1).

2. จดหมายข่าวดาวเทียม [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน บางเขน กทม.10900 โทร. 579-0116-7 Availability: Items available for loan: BSTI (1).

3. คำแปลราชกิจจานุเบกษา [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา Availability: Items available for loan: BSTI (1).

4. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ วินัยของข้าราชการพลเรือน

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2509Availability: No items available

5. เอกสารเผยแพร่ ของ ก.ต.ภ. เรื่องการผ่อนคลายภาระและความยุ่งยากเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรใหม่

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : สำนักงาน ก.ต.ภ. สำนักนายกรัฐมนตรี, 2504Availability: No items available

6. การพัฒนาทางเคมีวิเคราะห์สำหรับการหาธาตุแคดเมี่ยมปริมาณน้อย : โดยวิธีซับสตอยดีโอเมตริคไอโซโทปไดลูชั่น / โดย สุนันท์ นุชประมูล และ สุชาติ มงคลพันธุ์

by สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ | สุนันท์ นุชประมูล | สุชาติ มงคลพันธุ์.

Call number: พปส 94 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2523Availability: No items available

7. การศึกษาชีวประวัติและผลของรังสีแกมมาที่มีต่อแมลงวันบ้าน / โดย ลาวัลย์ อานันธิโก, เชษฐชัย บัณฑิตสิงห์ และ ชิตาภา เกตวัลย์.

by ลาวัลย์ อานันธิโก | เชษฐชัย บัณฑิตสิงห์ | ชิตาภา เกตวัลย์ | สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Call number: พปส 97 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2525Availability: No items available

8. การยับยั้งการงอกของมันฝรั่งด้วยรังสีแกมมา / วชิรา พริ้งศุลกะ.

by วชิรา พริ้งศุลกะ | สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Call number: พปส 100 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2525Availability: No items available

9. ผลของรังสีต่อคุณค่าทางอาหารของมันฝรั่งฉายรังสี

by วชิรา พริ้งศุลกะ | สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Call number: พปส 1-109 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2526Availability: No items available

10. ข่าวสารสิ่งแวดล้อมอีสาน [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 168/122-123 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร./โทรสาร (043) 246772-3 Other title: ข่าวสาร...สิ่งแวดล้อมอีสาน.Availability: Items available for loan: BSTI (1).

11. หลักเมือง [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย กทม. 10200 โทร. 225-8262 Other title: วารสารหลักเมือง.Availability: Items available for loan: BSTI (1).

12. การควบคุมและกำจัดแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี / โดย สงวน จิระวัฒนพงศ์

by สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ | สงวน จิระวัฒนพงศ์.

Call number: พปส 1-118 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527Availability: No items available

13. การวิเคราะห์หินบะซอลต์ด้วยเทคนิคการอาบนิวตรอนแบบไม่ทำลายตัวอย่าง / นพวรรณ ศรีรัตนประสิทธิ์, อัจฉรา แสงอริยวณิช.

by นพวรรณ ศรีรัตนประสิทธิ์ | อัจฉรา แสงอริยวนิช | สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Call number: พปส 1-129 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2530Availability: No items available

14. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ตะกั่ว-210 ในดินโดยเทคนิคแลกเปลี่ยนไอออน / กุสุมา โพธิพิณย์ และ เค.เอ็ม. แมททิวส์.

by กุสุมา โพธิพิณย์ | แมททิวส์, เค.เอ็ม | สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Call number: พปส 1-128 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2529Availability: No items available

15. อนุรักษ์พลังงาน [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ " รวมพลังหาร 2 " กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) 394/14 ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 2800951-7,6287745-53 ต่อ 142, 144 โทรสาร 2805821 web site : http:www.nepo.go.th Availability: Items available for loan: BSTI (1).

16. รัฐสภาสาร [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร 34 อาคารธนาคารทหารไทย (ชั้น 5 C) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 โทร.02-3545018-22 Availability: Items available for loan: BSTI (1).

17. วารสารอัยการ [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: สำนักงานคดีอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.หน้าหับเผย เขตพระนคร กทม.10200 โทร.224-1490,222-8121-9 ต่อ 353 Other title: อัยการ.Availability: Items available for loan: BSTI (1).

18. การป้องกันวัณโรคในวัวนมและการเก็บนมสดเพื่อบริโภค

by สมหมาย สุระกุล.

Call number: 630 กษ 18 บ Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร, 2515Availability: No items available

19. ข่าวสาร กวส. [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี 962 ถ.กรุงเกษม กรุงเทพฯ 10100 โทร. 282-9830 Availability: Items available for loan: BSTI (1).

20. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. (66-074) 211-030 ต่อ 2983 โทรสาร. (66-074) 212-837 E-mail : ksasiton@ratree.psu.ac.th m Other title: Songklanakarin Journal of Science and Technology.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI (1).